Algemene voorwaarden

Le Français à la Carte.nl

ARTIKEL 1 – Specificaties

1.1 Le Français à la Carte.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28110038.

1.2 Taallessen vallen onder taalonderwijs als algemeen vormend (ook taallessen op afstand) en zijn van btw vrijgesteld.   

ARTIKEL 2 – Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • LeFAC is de afkorting voor Le Français à la Carte.nl, gevestigd in Leiden ;
 • Mon Académie is de digitale omgeving waar de lessen waarin de cursisten ingeschreven zijn gevolgd worden en waar ze toegang hebben tot het wekelijks programma.
 • Opdrachtgever: de opdrachtgever is degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de training. De opdrachtgever en de cursist kunnen ook één en dezelfde persoon zijn. 
 • Privé, kleine groep en groepsverband: De term Privé heeft betrekking op cursussen die op maat gemaakt zijn voor één of twee cursisten. De termen kleine groep en groepsverband hebben betrekking op of cursussen op maat, of cursussen die via de Webwinkel aangeboden zijn.

 

 

 • overeenkomst: een overeenkomst tot het geven van trainingen, cursussen, opleidingen, in de ruimste zin van het woord.

ARTIKEL 3 — Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen LeFAC en de opdrachtgever ten aanzien van het aanbieden van onderwijsdiensten.

3.2 LeFAC is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits deze aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien de opdrachtgever de wijziging niet aanvaardt, dient hij daarvan schriftelijk kennis te geven in welk geval de alsdan bestaande overeenkomst(en) onder vigeur van die oude voorwaarden zullen worden afgewikkeld.

ARTIKEL 4 — Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Alle door LeFAC gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

4.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de offerte van LeFAC door de opdrachtgever middels een schriftelijk akkoord dat in het bezit van LeFAC is gekomen of wanneer de opdrachtgever de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven.

4.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk maakt om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.4 LeFAC behoudt zich altijd het recht voor een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn.  Eventueel betaalde cursusgelden worden binnen 14 dagen na mededeling aan de deelnemers gerestitueerd.  Het aanschaffen van cursusmateriaal is geen onderdeel van de restitutie.

4.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4.6 Definitieve data en tijdstippen waarop trainingen en cursussen plaatsvinden worden vastgelegd en gepubliceerd op de Webwinkel van LeFAC, of zo snel mogelijk na het sluiten van de overeenkomst. Zodra de definitieve data en tijdstippen zijn vastgelegd, is opdrachtgever hieraan gebonden. Afwijking van deze planning kan slechts plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2.

ARTIKEL 5 — Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever die cursussen LeFAC wil volgen dient het niveau te testen met behulp van de Nul Meting Test geplaatst op de website van LeFAC.  De cursist kan per e-mail een gesprek aanvragen om het niveau te bevestigen.   

5.2 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en documenten en leermateriaal welke LeFAC naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

5.3 Indien opdrachtgever in strijdt handelt met het artikel 5.2, kunnen extra kosten met zich meebrengen en het extra honorarium dat voortvloeit uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht is voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 6 – Annuleringsregeling en afwezigheid

6.1 Privé les:  Indien de cursist een vooraf overeengekomen les wil annuleren dient dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de les te worden meegedeeld aan LeFAC.  In overleg met LeFAC zal indien mogelijk, een nieuwe datum voor de les worden vastgesteld. Een gemiste privéles die niet vooraf is gemeld kan niet verplaatst worden.

6.2 Niet meer dan 1 op de 5 lesdagen mag worden geannuleerd en verplaatst naar een nieuwe datum.   

6.3 Kleine groep en groepsverband: Mocht een cursist een vooraf overeengekomen les missen, dan dient dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de les te worden medegedeeld aan LeFAC. De cursist dient de les middels zelfstudie in te halen.

6.4 Indien opdrachtgever en/of deelnemer(s) na het sluiten van de overeenkomst te kennen geeft/geven geen gebruik (meer) te willen maken van de diensten van LeFAC, is opdrachtgever niettemin annuleringskosten verschuldigd in percentages van het overeengekomen bedrag:

 1. bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training, cursus of opleiding 25% van het overeengekomen bedrag;

 

 1. bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de training, cursus of opleiding 50% van het overeengekomen bedrag;

 

 1. bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de training, cursus of opleiding 100% van het overeengekomen bedrag.

 

ARTIKEL 7 — Uitvoering van de opdracht

7.1 LeFAC zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht door middel van evaluaties en feedback.

7.2 Bij ziekte of onverwachte uitval van een trainer/opleider, zal LeFAC proberen om een vervanger in te zetten, echter dit kan niet worden gegarandeerd. LeFAC behoudt zich in die gevallen het recht voor de les te verplaatsen.

7.3  LeFAC zal het e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens van de cursist verwerken en gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en daaruit voortvloeiende dienstverlening. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Zie Privacy beleid.

ARTIKEL 8 — Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, heeft LeFAC het recht het tijdstip of de wijze van uitvoering te wijzigen en de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

8.2 In afwijking van het te dezen bepaalde zal LeFAC geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 9 — Auteursrechten

9.1 Het digitale leerprogramma en leermateriaal door LeFAC ontwikkeld en aangeboden zijn volledig eigendom van LeFAC en zullen niet verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden of aan derden ter beschikking gesteld worden in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, video’s, geluidsopnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van LeFAC.  Leermateriaal zijn digitale oefeningen, uitlegvideofilmpjes, pdfdocumenten ontwikkeld door LeFAC, toetsen, software.   

ARTIKEL 10 — Prijzen

10.1 Prijswijzingen die plaats vinden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar toch voor het begin van de les zal geen invloed hebben op de afgesproken prijs.

10.2 De prijzen die op onze website staan vermeld kunnen niet wijzigen tijdens de aankoop.  De opdrachtgever betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij de cursus.

ARTIKEL 11 — Betaling

11.1 Cursussen op maat: Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

11.2 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van LeFAC, vanaf de vervaldag opdrachtgever aan LeFAC over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 2 % per maand tot de datum van algehele voldoening.

11.3 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, welke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

ARTIKEL 12 — Opschorting en ontbinding

12.1 LeFAC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst LeFAC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

ARTIKEL 13 — Aansprakelijkheid

13.1 LeFAC zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een bekwaam adviseur of trainer kan worden verwacht.

13.2 LEFAC kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor aan haar toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Aansprakelijkheid van LeFAC voor andere werkzaamheden dan het verzorgen van opleidingen, trainingen en cursussen.

13.3 Indien de cursist om welke reden dan ook niet tevreden is over een situatie, dient hij of zij de trainer zo spoedig mogelijk  op de hoogte te stellen of een schriftelijke bericht  naar LeFAC versturen:  lefrancaisalacarte.nl@gmail.com  LeFAC zal een bevestiging van ontvangst versturen en zo snel mogelijk behandelen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

ARTIKEL 14 — Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en LeFAC is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en LeFAC waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin LeFAC gevestigd is.

Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 1 december 2022.